Komentarz Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK do „Hot Line Session” podczas Światowego Kongresu Kardiologii w dniu 03.09.06 w Barcelonie
Dotyczy: Sprawy bieżące
Publikacja portalu: www.kardiologiainwazyjna.pl


Tytuł Sesji: “Safety of drug eluting stents: Insights from a meta – analysis.”
Przedstawiający: Eduardo Camenzind, Alain J. Nordman.

Cel badania: Sterty uwalniające leki (DES) 1-szej generacji (SES-stenty uwalniające rapamycynę oraz PES-stenty uwalniające paklitaksel) vs stenty metalowe (BMS) oceniane pod kątem wpływu na całkowitą, sercową oraz pozasercową śmiertelność.

Komentarz do wystąpienia E. Camenzinda
Zarząd SKI stoi na stanowisku, iż analiza przedstawiona przez E. Camenzinda potwierdza wcześniejsze doniesienia, iż implantacja stentów typu DES pierwszej generacji, tj. Cypher (CORDIS) oraz Taxus (BOSTON SCIENTIFIC) poprzez spowolnienie ich endotelizacji, a także niepełną skuteczność terapii przeciwpłytkowej niesie za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia późnej zakrzepicy wewnątrzstentowej. Z tym zjawiskiem łączą się poważne następstwa kliniczne, jakimi są zgon i zawał serca. Należy zauważyć, iż zdarzenia te występują istotnie rzadziej w grupie pacjentów, u których zastosowano stentu typu BMS. Zarząd SKI zwraca uwagę na konieczność bezwzględnego informowania pacjentów o korzyściach i możliwych powikłaniach związanych z implantacją DES oraz o konieczności stosowania u nich podwójnego leczenia przeciwpłytkowego (aspiryna i tienopirydyna) przez co najmniej 1 rok od zabiegu (szczególnie po ostrym zespole wieńcowym).

Komentarz do wystąpienia A. J. Nordman
Zarząd SKI uważa, że analiza przedstawiona przez A.J. Nordmana nie pozwala obecnie na wyciągnięcie jednoznacznego wniosku o przyczynowo-skutkowym łączeniu DES (w tym głównie SES) ze śmiertelnością pozasercową (przede wszystkim z chorobami nowotworowymi). Jednak należy podkreślić, iż uzyskane dane dowodzą konieczności prowadzenia dalszej obserwacji i analiz w populacji pacjentów poddanych implantacji DES celem jednoznacznego ustalenia przyczyn zgonów. Tylko wówczas uzyskane zostaną dane niezbędne dla oceny odległego/długotrwałego bezpieczeństwa DES.

Podsumowanie
Należy podkreślić, że w Polsce w 2005 roku odsetek implantowanych DES wyniósł 6.9% w stosunku do liczby wykonanych zabiegów PCI ze stentem i 6.1% w stosunku do liczby wszystkich wszczepionych stentów. Liczby te należą do najniższych w Europie.
Niewątpliwie dane zaprezentowane podczas WCC 2006 skłaniają do bardziej krytycznego spojrzenia na DES-y, a tym samym na rozważne kwalifikowanie chorych do implantacji tych urządzeń. Warto pamiętać, iż w/w stenty nie są jedyną alternatywą w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. W dalszym ciągu sterty typu BMS u chorych bez dużego ryzyka restenozy, ze sprzyjającą anatomią oraz z tzw. optymalnym wynikiem angiograficznym zapewniają bardzo dobre wyniki kliniczne. Dlatego uważamy, iż na obecnym etapie wiedzy ze stosowaniem DES należy się ograniczyć do jednoznacznych wskazań zaproponowanych przez SKI (Zalecenia Postępowania w Kardiologii Inwazyjnej, Kardiol Pol 2005; 63, suplement III: S491-S600). Przy czym ostateczną decyzję co do rodzaju użytego stentu (DES lub BMS) powinien podejmować operator wykonujący zabieg PCI, kierując się korzyściami oraz ewentualnym ryzykiem, wynikającym ze stosowania stentów.

Autor: Tomasz Deptuch
Wprowadzony do archiwum: 2006-10-02
10456

 
 
   Szukaj »
    © 2003 - 2008 Activeweb Medical Solutions.