Formularze Sprawozdanie z działalności interwencyjnej (okres: 01.01.2005 - 31.12.2005)

Pracownia
Kierownik
Liczba stołów
Liczba lekarzy wykonujących samodzielnie zabiegi diagnostyczne
Liczba lekarzy wykonujących samodzielnie zabiegi terapeutyczne
Czy pracownia prowadzi 24-godzinny dyżur dla pacjentów z OZW (tak / nie)
Jeżeli tak, to od kiedy
Data sporządzenia sprawozdania
Aktualny adres mailowy
1. Całkowita liczba badań diagnostycznych w tym:
a) w chorobie wieńcowej (koronarografia)
b) w wadach serca nabytych (koronarografia)
c) w wadach serca wrodzonych (koronarografia)
d) w kardiomiopatiach (koronarografia)
e) biopsja m. sercowego, w tym:
    - u chorych po transplantacji serca
f) IVUS
g) CFR
h) FFR
2. Całkowita liczba zabiegów terapeutycznych w tym:
a) wieńcowe,
   kobiety,
   mężczyźni w tym:
    - angioplastyka pnia LTW
    - wykonane ad hoc, w tym:
        - z powodu ostrego zawału STEMI
        (pierwotna angioplastyka)
        - z powodu zawału NSTEMI
        - z powodu niestabilnej dusznicy piersiowej
        - z dostępu przez t. promieniową / ramienną
b) zabiegów pozawieńcowych,
  kobiety,
  mężczyźni
3. Liczby poszczególnych rodzajów zabiegów PCI:
a) POBA
b) Stentowanie w tym:
    - liczba zabiegów z > 1 stentem
    - liczba zabiegów z DES
c) DCA
d) ROTA
e) Cutting balloon
4. Całkowita liczba implantowanych stentów w tym:
    - liczba DES
5. Liczba pacjentów leczonych po raz 1-szy w tym:
a) kobiety
b) mężczyźni
c) przypadki 1-naczyniowe
d) przypadki 2-naczyniowe
e) przypadki 3 naczyniowe
f) naczynia własne
g) pomosty żylne
h) pomosty tętnicze
6. Liczba pacjentów leczonych ponownie w tym:
a) kobiety
b) mężczyźni
7. Zabiegi ponowne wykonane z powodu:
a) powikłań 1-szego PCI
b) restenozy
c) nowego zwężenia
d) cząstkowe planowe zabiegi PCI
8. Powikłania zabiegów PCI w tym:
a) miejscowe: w tym:
    - leczone zachowawczo
    - chirurgicznie
b) ogólne w tym:
    - zgon w pracowni, w tym u pacjentów ze:
        - STEMI
        - QMI
        - nonQMI
9. Operacje CABG w trybie pilnym z powodu powikłań PCI:
10. Użycie blokerów płytkowych IIb/IIIa (liczba zabiegów) w tym:
a) abciximab
b) tirofiban
c) eptifibatide
d) w STEMI
e) w NSTEMI
f) z innego powodu
11. Liczba zabiegów PCI z użyciem:
a) IABP
b) wspomaganego krążenia
12. Liczba zabiegów pozawieńcowych (tak, jak w p. 2b) w tym:
a) ablacja HOCM
b) poszerzenie tętnic szyjnych
c) poszerzanie tętnic podobojczykowych
d) poszerzanie tętnic kręgowych
e) poszerzanie tętnic nerkowych
f) poszerzanie tętnic biodrowych
g) poszerzenie innych tętnic obwodowych
h) brachyterapia pozawieńcowa
i) plastyka mitralna
j) plastyka płucna
k) plastyka aortalna
l) plastyka trójdzielna
m) zamknięcie PFO
n) zamknięcie ASD
o) zamknięcie VSD
p) zamknięcie przewodu Botalla
q) zamknięcie innych nieprawidłowych połączeń pozasercowych
r) implantacja filtra żylnego
s) inne
13. Użycie kontrastu w zabiegach terapeutycznych:
a) jonowy (% przypadków)
b) niejonowy (% przypadków)

Instrukcja do formularza sprawozdania za rok 2005

Ad 1. Liczba podana w p. 1 musi wynikać z sumy podpunktów 1a - 1h.

Ad 2. Liczba podana w p. 2 musi wynikać z sumy podpunktów 2a - 2b. Liczba podana w podpunkcie 2a nie jest oczywiście sumą cyfr podanych w podpunktach oznaczonych znakiem "-", które odnoszą się do zabiegów ad hoc, z powodu świeżego MI z dostępu innego niż udowy itp.

Ad 3. Suma podpunktów 3a - 3f musi równać się liczbie PCI podanych w p. 2a.

Ad 3b. W tym podpunkcie prosimy o podanie liczby zabiegów, w których użyto chociaż jeden stent
(nie liczby stentów implantowanych w Państwa ośrodku w ogóle, ani nie liczby pacjentów, którym implantowano stent!!!)

Ad 4. Prosimy o podanie liczby stentów, które zostały użyte (implantowane) w Państwa ośrodku.
Ad 5 d-e: za plastykę wielonaczyniową (≥2 naczynia) uznaje się tylko PCI dotyczące GPZ, GO i PTW (w tym rozumieniu plastyka GPZ i g. diagonalnej nie jest plastyką dwunaczyniową!)
Ad 5 i 6. Punkty te dotyczą wyłącznie zabiegów PCI. Zwracamy uwagę, że liczba zabiegów podana w p.. 5 + liczba zabiegów podanan w p. 6 musi równać się liczbie zabiegów PCI podanych w p. 2a.

Ad 7. Suma podpunktów 7a - 7d musi dać liczbę z punktu 6.

Ad 12. Suma podpunktów 12a - 12p musi dać liczbę z punktu 2b.
 
 
   Szukaj »
    © 2003 - 2008 Activeweb Medical Solutions.